સર્વિસ ચાર્જની મનમાની હજુ પણ ચાલુ, આ શહેરોમાં મોટાભાગની ફરિયાદો

સરકારે સર્વિસ ચાર્જ અંગે નવા નિયમો ચાર જુલાઈના રોજ બહાર પાડ્યા હતા જે મુજબ રેસ્ટોરાં, હોટલ વગેરેને કડક સૂચના છે કે તેઓ ગ્રાહકને પૂછ્યા વિના બિલમાં સર્વિસ ચાર્જનો સમાવેશ કરી શકે નહીં. આમ છતાં દેશના અનેક શહેરોમાં હોટલ અને રેસ્ટોરન્ટની મનમાની ચાલી રહી છે. અને સરકારને માત્ર 4 દિવસમાં તેમની સામે 85 ફરિયાદો મળી છે. […]

Continue Reading