તમે પણ જાણી લો Income Tax બચવવાની તરકીબો!

NPS (નેશનલ પેન્શન સ્કીમ)  80C ના દોઢ લાખ ઉપરાંત તમે 80CCD (1B)માં 50 હજારની વધુ છૂટ મેળવી શકો છો.

સેક્શન 80D માં હેલ્થ ઈન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પર 25 હજારથી 1 લાખ રૂપિયા સુધી ટેક્સ છૂટ ક્લેમ કરો

એજ્યુકેશન લોનના રીપેમેન્ટ પર સેક્શન 80ઈ માં વ્યાજ પર છૂટ ક્લેમ કરો

સેક્શન 80EE માં પહેલીવાર ઘર ખરીદવા પર વ્યાજ દર પર 50 લાખની પ્રોપર્ટી અને લોન 35 લાખની હોય તો 50 હજારની વઘુ ટેક્સ છૂટ મળે છે. 

રેન્ટ એગ્રીમેન્ટ અને રેન્ટ રસીદ પર છૂટ મળશે

સેવિંગ બેંક અકાઉન્ટના વ્યાજ દર પર ટેક્સ છૂટ મળશે. સેક્શન 80TTA માં તમને વધુમાં વધુ 1 લાખ રૂપિયાની છૂટ મળશે.

દિવ્યાંગની દેખરેખ માટેના મેડિકલ ખર્ચ પર તમને સેક્શન 80ડીડી અનુસાર રૂ.સવા લાખની છૂટ મળે છે.

કેન્સર જેવી વિશેષ બીમારીના ઈલાજ માટે સેક્શન 80ડીડીબી મુજબ 40 હજાર સુધીની ટેક્સ છૂટ

સેક્શન 80જી મુજબ માન્યતા પ્રાપ્ત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ડોનેશન આપીને પણ તમે ટેક્સમાં છૂટ મેળવી શકો છો.