મોહરમના જુલૂસને ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઇ પોલીસે 9 ઑગસ્ટ માટે ટ્રાફિક એડવાઈઝરી જારી કરી

મોહરમના જુલૂસને ધ્યાનમાં રાખીને , મુંબઈ ટ્રાફિક પોલીસે મુસાફરો માટે ટ્રાફિક એડવાઇઝરી અને ડાયવર્ઝન રૂટ જારી કર્યા છે. 9 ઓગસ્ટના રોજ, મોહરમનું જુલૂસ ધારાવી 60 ફૂટ રોડ, 90 ફૂટ રોડ, માહિમ સાયન લિંક રોડ, સંત રોહિદાસ રોડથી કાઢવામાં આવશે, તેને ધ્યાનમાં રાખીને 60 ફૂટ રોડ, 90 ફૂટ રોડ, ધારાવી, માહિમ સાયન લિંક રોડ, સંત રોહિદાસ […]

Continue Reading