બાન્દ્રામાં 11 થી 18 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે માઉન્ટ મેરી મેળાનું આયોજન

આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા અઠવાડિયામાં એટલે કે 11 થી 18 મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બાન્દ્રામાં માઉન્ટ મેરી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવશે એવી આધારભૂત સૂત્રોએ માહિતી આપી છે. દર વર્ષે સપ્ટેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા અઠવાડિયાની વચ્ચે બાન્દ્રામાં માઉન્ટ મેરી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. કોરોનાના પ્રતિબંધોને કારણે છેલ્લા બે વર્ષથી માઉન્ટ મેરી મેળાનું આયોજન મોકુફ […]

Continue Reading