પવઈ તળાવને સ્વચ્છ કરવાની યોજના વિલંબમાં મુકાઈ

પવઈ તળાવને સ્વચ્છ કરવાની મહાનગર પાલિકાની યોજના વિલંબમાં મૂકાઇ ગઈ છે કારણ કે પવઈ લેકમાં પડતી ગટરના પાણીની લાઈન અન્યત્ર ડાયવર્ટ કરીને તેને સ્વચ્છ રાખવા માટે એક સલાહકાર નીમવા માટેની બીડને માત્ર એક જ અરજી મળી છે. આથી મહાનગરપાલિકાએ બીડ ફાઇલ કરવા માટેની સમયમર્યાદા હવે બે અઠવાડિયા સુધી લંબાવી દીધી છે. પવઈ તળાવમાં ગટરના પાણીનો […]

Continue Reading