આમચી મુંબઈ

પ્રગતિના પથ પર:

મુંબઈના ઇન્દુ મિલ ખાતે ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકરનું સ્મારક બનાવવાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. બાંધકામ હેઠળના સ્મારકનો એરિયલ વ્યૂ અદ્ભુત જણાઇ રહ્યો છે. (અમય ખરાડે)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button