આમચી મુંબઈ

માગણી…:

હકનું રાશન મળી રહે તે માટે અખિલ ભારતીય જનવાદી મહિલા સંઘટન દ્વારા આઝાદ મેદાનની બહાર મહિલાઓ દ્વારા દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા. (અમય ખરાડે)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button