આમચી મુંબઈ

વાદળોનો ઘેરો…:

મુંબઈમાં પડેલા વરસાદને કારણે ઘણા અંશે હવા શુદ્ધ થઈ ગઈ છે. છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદ પડી રહ્યો છે ત્યારે મરીન ડ્રાઈવ પર વાદળો સાથેનું સુંદર દૃશ્ય જોવા મળ્યું હતું. (જયપ્રકાશ કેળકર)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button