આમચી મુંબઈ

બાપ્પાની ગુજરાત ટૂર…:

મુંબઈથી ગણેશજીની પ્રતિમાઓ અન્ય રાજ્યોમાં પણ લઈ જવાતી હોય છે ત્યારે ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાના ખરસાડ ગામે ફલાઈંગ રાણીમાં બાપ્પાને લઈ જવાયા હતા. (અમય ખરાડે)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button