મરણ નોંધ

પારસી મરણ

હોશંગ પીરોજ રાના તે મરહુમ મની હોશંગ રાનાના ધણી. તે મરહુમો દીનામાય અને ડો. પીરોજ બેહેરામજી રાનાના દીકરા. તે જેસમીન અને એરીકના બાવાજી. તે ફરજાના રાના તથા મરહુમ દારાયસ બુહારીવાલાના સસરા. તે હોમી તથા મરહુમો બાનુ, હીલા, પીલુ અને પેરીનના ભાઇ. તે દાયના અને રયોમંદના મમાવાજી. તે મરહુમો દીનામાય અને દારબશા સુરતીના જમાઇ. (ઉં.વ. ૮૩) રે. ઠે. જે-૪૪, કામા પાર્ક, અંધેરી (વેસ્ટ). ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૫-૧૨-૨૩ના બપોરે ૩.૪૫ વાગે વાડીયા બંગલીમાં છેજી.
દીનાઝ સોલી દેસાઇ તે મરહુમો પેરીન તથા સોલી બી. દેસાઇના દીકરી. તે મરહુમ પરવેઝ સોલી દેસાઇના બહેન. તે બેહઝાદ એન ખરાસ તથા અદી કેકી મિસ્ત્રીના કઝીન. (ઉં. વ. ૮૦) રે. ઠે. એ-૧૧, બ્લોસમ સી.એચ.એસ. લિમિટેડ, એન. દત્તા માર્ગ, ચાર બંગલા, અંધેરી (પ.), મુંબઇ-૪૦૦૦૫૩. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૫-૧૨-૨૩ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, કામા બાગ અગિયારીમાં થશેજી.
બોમી પીરોજશૉ ખેશવાલા તે હુતોક્ષી બોમી ખેશવાલાના ખાવીંદ. તે આરમીન એ. જસુમની, મેહેરનોશ બી. ખેશવાલા તથા ખુરશેદ બી. ખેશવાલાના બાવાજી. તે મરહુમો રતામાય તથા પીરોજશૉ ખેશવાલાના દીકરા. તે કેશમીરા કે. ખેશવાલા તથા અસ્પી ડી. જસુમનીના સસરાજી. તે દાનેશ જસુમની તથા આબાન જસુમનીના મમાવાજી. તે મરહુમો હોમાય તથા અદી પોસ્તવાલાના જમાઇ. (ઉં. વ. ૯૪) રે. ઠે. ૭૦૩, મેનકા, સી.એચ.એસ. નં. ૧૪૨-૧૪૩, જે. પી. રોડ, બોન બોન શુ શોપ, અંધેરી (પ). મુંબઇ: ૪૦૦૦૫૩. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૪-૧૨-૨૩ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે. માલકમ બાગ અગિયારી, જોગેશ્ર્વરીમાં થશેજી.
દારાયસ મંચેરશૉ દમનીયા તે આરમાઇતી દારાયસ દમનીયાના ખાવીંદ. તે મરહુમો દોલતબાનુ તથા મંચેરશૉ દમનીયાના દીકરા. તે મરહુમો તેહમીના તથા સરોશ લાલાના જમાઇ. તે મરહુમ ધન મીનુ કાપડીયાના ભાઇ. તે મરહુમો ફલી, યઝદી તથા મેહરૂ સાયરસ મિસ્ત્રી, મેહરૂ ફલી લાલાના બ્રધર-ઇન-લો. તે સનોબર તથા મરહુમ મરઝબાનના મામાજી. (ઉં. વ. ૭૪) રે. ઠે. ફલેટ નં. એ-૭૦૪, પૂના પારસી કોલોની, ડીફેન્સ કોલોની સામે, લુલ્લાનગર, પુને-૪૧૧૦૪૦. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૪-૧૨-૨૩ના રોજે બપોરે, ૩-૪૦ કલાકે, ઓલબ્લેસ બંગલી, ડુંગરવાડીમાં થશેજી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button