મરણ નોંધ

પારસી મરણ

તેહેમીના શેહેરીયાર ઇરાની તે શેહેરીયાર બામન ઇરાનીના ધણિયાની. તે મરહુમો પીરોજા અને બેહેરામ ઇજદયારના દીકરી. તે બામન અને નેવીલના માતાજી. તે ફેરેશહતા નેવીલ ઇરાનીના સાસુજી. તે ખોદાદાદ, સરોશ, સીલા, બાનુ, સીમીન તથા મરહુમ ગુલચેહેર જમશેદ ઇરાનીના બહેન. તે ફરજાન નેવીલ ઇરાનીના બપઇજી. (ઉં. વ. ૮૫) રે. ઠે. અહુના, બી-૧૦૪, એદલજી રોડ, ચરાઇ, થાણે-૪૦૦૫૦૧. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૭-૧૧-૨૩ના બપોરે ૩-૪૫ વાગે પટેલની થાણા અગિયારીમાં છે.
એરચ હોમી માસ્તર તે યાસ્મીન એરચ માસ્તરનાં ખાવીંદ. તે મરહુમો નાજામાય તથા હોમી માસ્તરનાં દીકરા. તે હોરમઝદ એરચ માસ્તરનાં બાવાજી. તે નીલુફર હોરમઝદ માસ્તરનાં સસરાજી. તે અરનાવાઝ તથા મરહુમ દોલતનાં ભાઇ. તે મેહેરશાદનાં બપાવાજી. (ઉં. વ. ૭૭) રે. ઠે. ૬-બી, ૩૦૧-૩૦૨, સાલસેટ પારસી કોલોની, પમ્પ હાઉસ, અંધેરી (ઇસ્ટ), મુંબઇ-૪૦૦૦૯૩. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૮-૧૧-૨૩ના બપોરના ૩-૪૫ વાગે સાલસેટ અગિયારીમાં છેજી. (અંધેરી-મુંબઇ).
હોરમઝદીયાર ફીરોઝ ખાન તે હુતોક્ષી હોરમઝદીયાર ખાનનાં ખાવીંદ. તે મરહુમો ગુલ તથા ફીરોઝ ખાનનાં દીકરા. તે તીનાઝ રયોમંદ ખંબાતાનાં બાવાજી. તે રયોમંદ બોમી ખંબાતાનાં સસરાજી. તે શેરનાઝ ફીરોઝ વાનીયાનાં ભાઇ.તે ટીયાનના મમાવાજી. તે મરહુમો શેહરૂ તથા બેહરામ જીજીનાનાં જમાઇ. તે મરહુમ નાનુ માનેકશાહ દેસાઇનાં પાલક દીકરા. (ઉં. વ. ૬૭) રે. ઠે. ૩૧/૮૧૧, જામે જમશેદ રોડ, દાદર (ઇ), મુંબઇ-૪૦૦૦૧૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૮-૧૧-૨૩ના એ બપોરના ૩-૪૫ વાગે રૂસ્તમ ફરામની અગિયારીમાં છેજી. (દાદર-મુંબઇ).
દારા મીનુ પાલખીવાલા તે મરહુમો ખોરશેદ ને મીનુના દિકરા. તે નેવીલના ભાઇ. તે વિસ્તાસ્પના કાકા. તે નરગીશ નેવીલ પાલખીવાલાના જેઠ. તે મરહુમો વીલુ સુરેશ ઇરાની ને મરહુમો ગુલુ અદી ઇરાનીના ભાણેજ. તે મરહુમ કેકુ ઇરાનીના ભત્રીજા. (ઉં. વ. ૮૫) રે. ઠે. આર/રૂમ નં. ૭, આનંદ નગર, કો. ઓપ. હા. સો, લામ રોડ, નાકા નં.૬ની પાછળ, દેવલાલી-નાશીક, મહારાષ્ટ્ર-૪૨૨૪૦૧. ઉઠમણાંની ક્રિયા: શનિવારે તા. ૧૮-૧૧-૨૩ના બપોરે ૩.૪૫ કલાકે ઓલ્ઇટર બંગલી ડુંગરવાડીમાં.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button