મરણ નોંધ

પારસી મરણ

નોઝર હોમી ઇચ્છાપોરીયા તે આબાન નોઝર ઇચ્છાપોરીયાનાં ખાવીંદ. તે બાનુ તથા મરહુમ હોમી ઇચ્છાપોરીયાનાં દીકરા. તે પઉરૂશસ્પનાં ફુઆજી. તે મરહુમ એમી તથા ફલી કુપરનાં જમાઇ. તે પરવેઝ તથા દાઇના કુપરના બનેવી. (ઉં. વ. ૬૫) રે. ઠે. પ્લોટ નં.૩૪, ગુલમહોર માર્કેટ યાર્ડ રોડ, સથા કોલોની પાછળ, પૂનમ મોટી નગર, અહમદનગર, મહારાષ્ટ્ર-૪૧૪૦૦૧. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૬-૨-૨૪ના બપોરના ૩-૪૫ વાગે વાડીયા અગિયારીમાં છેજી. (લાલબાગ-મુંબઇ).
હોમાય શેહરીયાર ઇરાની તે મરહુમ શેહરીયાર ઇરાનીનાં ધનિયાની. તે મરહુમો મોટીબાઇ તથા ખોદાદાદ ઇરાનીનાં દીકરી. તે રોહીન્ટન, જેસમીન, પરસી અને ખોદાદાદનાં માતાજી. તે તનાઝ, કેશમીરા, પરવાના તથા વિનોદના સાસુજી. તે ગુલુ તથા મરહુમો શાપુર, જમશેદ, સીલ્લુ તથા રોશનનાં બહેન. તે રૂખશાદ, શાહઝાદ, ફરહા, ગુલરૂખ તથા બીનાફશાના બપઇજી. (ઉં. વ. ૯૪) રે. ઠે. ૨૨૧, હાજી કાસમ બિલ્ડિંગ, ૧લે માળે, રૂમ. નં. ૭, બેલાસીસ રોડ, નાગપાડા, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૬-૨-૨૪ના બપોરના ૩.૪૫ વાગે મીઠાઇવાલા અગિયારીમાં છેજી. (ગ્રાન્ટ રોડ-મુંબઇ).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Dhoni’s Fiery Side: When Captain Cool Lost His Composure Mumbai’s Hidden Gems: Romantic Escape for Two Good News for Some! Shani Dev’s Impact Lessened on Hanuman Jayanti Mobile Phoneમાં સ્લો છે Internetની સ્પીડ? સિમ્પલ ટિપ્સ કરો ફોલો અને જુઓ Magic…