મરણ નોંધ

પારસી મરણ

પીલુ એસાદવાસ્તર સિગંપોરીયા તે એસાદવાસ્તર રૂસ્તમજી સિગંપોરીયાના ધણિયાની. તે દેલનાઝ સિગંપોરીયા તથા જેરાઝ સિગંપોરીયાના માતાજી. તે મરહુમો ધન તથા બહાદુર મેધોરાના દીકરી. તે દેલશાદ જે. સિગંપોરીયાના સાસુજી. તે મરહુમો દીનામાય તથા રૂસ્તમજી સિગંપોરીયાના વહુ. તે રોશની બી. સિગંપોરીયા તથા રૂસી બી. મેધોરાના બહેન. (ઉં. વ. ૭૨) રે. ઠે. ગોકલીબાઇ સ્કૂલ પાસે, ધનબાઇ વાડી, દીનશૉ બિલ્ડિંગ, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, ફલેટ નં.૪, દાદાભાઇ રોડ, વી. ટી. સી. વીલેપાર્લે (પ), મુંબઇ-૫૬. ઉઠમણાની ક્રિયા: તા. ૨૪-૨-૨૪ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, અંધેરી પટેલ અગિયારીમાં થશેજી.
એરચ બરજોરજી કરાડીઆ તે રશ્ના એરચ કરાડીઆના ધનિયાણી. તે મરહુમો શીરીનબાઇ તથા બરજોરજી એદલજી કરાડીઆના દીકરા. તે મેરવાન એરચ કરાડીઆના બાવાજી. તે બખ્તાવર મેરવાન કરાડીઆના સસરાજી. તે મરહુમો નરગીશ પેસી કેપ્ટન, કેટી બરજોરજી કરાડીઆ, ટેમી બરજોરજી કરાડીઆ ને માનેક બરજોરજી કરાડીઆના ભાઇ. તે ફ્રીઆના મેરવાન કરાડીઆના ગ્રેન્ડ ફાધર. (ઉં. વ. ૯૦) રે. ઠે. ૬૭૦, ઝવેરબાનુ ટેરેસ, ૧૩ રોડ, પારસી કોલોની, દાદર (ઇ.), મુંબઇ-૪૦૦૦૧૪. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૪-૨-૨૪ એ બપોરના ૩-૪૫ વાગે, રૂસ્તમ ફરામના અગિયારીમાં છેજી.
નોશીર ફ્રામરોઝ રાંડેરીયા તે ખોરશેદ નોશીર રાંડેરીયાના ખાવીંદ. તે હોમીયાર ન. રાંડેરીયા અને પોરસ ન. રાંડેરીયાના બાવાજી. તે મરહુમો મેહેરબાઇ તથા ફ્રામરોઝ નસરવાનજી રાંડેરીયાના દીકરા. તે નાઝનીન પોરસ રાંડેરીયાના સસરાજી. તે પરીના હોમયાર રાંડેરીયા અને શૌન પોરસ રાંડેરીયાના બપાવાજી. તે મરહુમો દીલનવાઝ બેહરામ બિલ્લીમોરીયા તથા સોરાબ ફ્રામરોઝ રાંડેરીયાના ભાઇ. (ઉં.વ.૮૧) રે. ઠે. રતનબાઇ ચીનોઇ બિલ્ડિંગ, ૨જે માળે, ચીકલવાડી, ઝોરેસ્ટ્રિયન કોલોની, તારદેવ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૪-૨-૨૪ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, ઓલબ્લેસ બંગલી, ડુંગરવાડીમાં થશેજી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Power Up Your Mornings: 3 Breakfast Mistakes to Avoid Cricketers Surprisingly Younger Than Their Partners ચૈત્રીય અષ્ટમીએ બને છે આ શુભ સંયોગ Race for the Orange Cap Heats Up in IPL 2024!