મરણ નોંધ

પાયદસ્ત

નોશીર અરદેશીર પટેલ તે મરહુમ સીલ્લુના ખાવીંદ. તે મરહુમો અરદેશર રૂસ્તમજી પટેલ તથા કુમાના વડા દીકરા. તે ડેલનાઝના બાવાજી. તે મરહુમ પેરેન જીમી પેમાસ્તર અને અસ્પીના ભાઇ. તે મરહુમો એરચશા હોરમસજી મિસ્ત્રી તથા તેમીનાના જમાઇ. તે બાનુ મરઝબાન મહેતા અને નૌઝર એરચશા મિસ્ત્રીના બનેવી. પાયદસ્ત : તા. ૨૬-૨-૨૪ના સવારે ૭-૪૫ વાગે ભાભા ન.૧માં છેજી. (ઉં.વ.૮૧) રે. ઠે. એ/૧૯, યુનાઇટેડ ચેમ્બર્સ, મોલાના શૌકત અલી રોડ, શાલીમાર થિયેટરની બાજુમાં, ગ્રાન્ટરોડ, મુંબઇ-૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૭-૨-૨૪ના બપોરે ૩-૪૫ વાગે ભાભા નં.૧માં છેજી.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Dhoni’s Fiery Side: When Captain Cool Lost His Composure Mumbai’s Hidden Gems: Romantic Escape for Two Good News for Some! Shani Dev’s Impact Lessened on Hanuman Jayanti Mobile Phoneમાં સ્લો છે Internetની સ્પીડ? સિમ્પલ ટિપ્સ કરો ફોલો અને જુઓ Magic…