મરણ નોંધ

પાયદસ્ત

વલસાડ
રોજ હોરમઝદ માહ અરદીબેહસ્ત તા. 15-9-23 મરહુમ ઓસ્તી ડોલી જહાબક્ષ સીધવા તે ઓ. જહાબક્ષ નરીમાન સીધવાના ધનિયાની. તે ફીરદોસ તથા જેસમીન મહેરનોઝ બંગલીના મંમાજી. તે મરહુમો બાનુમાય તથા નવરોઝજી અરદેશર ઇચ્છાપોરીયાના દીકરી. તે મરહુમ ધનમાય તથા નરીમાન ફરામરોઝ સીધવાના વહુમાય. તે દારા ફરદુન તથા વીલુ દારાયશ બાટલીવાળાના બહેન. તે મહેરનોઝ તેમુરસ બગલીના સાસુજી. તે મરહુમ જુલીમાય તમેરૂસ બગલીના વેવાન. (ઉં. વ. 78) રે. ઠે. કરંજી પાર્ક તીથલ, વલસાડ, પાયદસ્ત તા. 16-9-23 સવારે મુંબઇ ડુંગરવાડી બેનેટ બંગલી નં. 6. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. 17-9-23ના સાંજે 3-40 વાગે ડુંગરવાડી બેનેટની બંગલી
નંબર-6.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button