મરણ નોંધ

પારસી મરણ

શહારૂખ નોશીર મોદી તે મરહુમ બેહેરોઝના ખાવીંદ. તે મરહુમ મની ને મરહુમ નોશીરના દીકરા. તે રૂકસાદ ને દાનુશના બાવાજી. તે અલીફયાના સસરા. તે મરહુમો નોશીર ને કૈસર ઇરાનીના જમાઇ. તે નરગીશ બલસારાના ભાણેજ. (ઉં. વ. 65) રે. ઠે. 1-4, રૂસ્તમ બાગ, નીયર માસીના હોસ્પિટલ, ભાયખલા, મુંબઇ-400027. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. 16-9-23એ બપોરના 3-45 વાગે, મેવાવાલા અગિયારીમાં છેજી. (ભાયખલા-મુંબઇ).

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button