ધર્મતેજ

સુભાષિતનો રસાસ્વાદ

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् ॥
उदार सरितानां नु वसुधैव कुटुंबकम् ॥ 45॥

  • સુભાષિત સંગ્રહ

ભાવાર્થ: આ મારું છે અને આ બીજાનું છે એવી વિચારધારા એ ટૂંકા મનવાળાઓની ગણતરી છે. જ્યારે જેનું મન ઉદાર છે એને માટે તો આખી પૃથ્વી કુટુંબ સમાન છે. અસ્તુ.
સંપાદક: આચાર્ય શાસ્ત્રીજી ડાહ્યાભાઈ પ્રલ્હાદજી વ્યાસ (ટીન્ટોઈ)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Dhoni’s Fiery Side: When Captain Cool Lost His Composure Mumbai’s Hidden Gems: Romantic Escape for Two Good News for Some! Shani Dev’s Impact Lessened on Hanuman Jayanti Mobile Phoneમાં સ્લો છે Internetની સ્પીડ? સિમ્પલ ટિપ્સ કરો ફોલો અને જુઓ Magic…