પારસી  મરણ 

મની રૂસ્તમ મોદી તે મરહુમ રૂસ્તમ પીરોજશૉ મોદીના વીધવા. તે પૌરૂશાસ્પ રૂસ્તમ મોદીના માતાજી. તે મરહુમો ગુલબાઇ તથા નરીમન ભિવંડીવાલાના દીકરી. તે દીલશાદ પૌરૂશાસ્પ મોદીના સાસુજી. તે પાશીન મોદી અને રીયાન મોદીના બપઇજી. તે મરહુમો નાજામાય, આઇમાય તથા પીરોજશૉ મોદીના વહુ. (ઉં.વ.૮૯)  ઉઠમણાંની ક્રિયા : તા. ૨૪-૭-૨૦૨૧ના રોજે, બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, ગોદરેજ બૉગ અગીયારીમાં થશેજી.