પારસી     મરણ 

ગઈ કાલે ડુંગરવાડી પર  કોઇ પણ પારસી મરણ નોંધાયું નથીજી.