પારસી મરણ

વીલુ બઇરામજી પ્લમ્બર તે મરહુમો બેરામજી અને રતી પ્લમ્બરના દીકરી. તે મરહુમો બોમી બી. પ્લમ્બર અને સોલી બી. પ્લમ્બરના બહેન. તે રયોમંદ અને સનોબર પ્લમ્બરના ફઇજી. (ઉં. વ. ૯૧) રે. ઠે. રાઘવજી બિલ્ડિંગ, ૧લે માળે, ફલેટ નં. ૧૨, બી-બ્લોક, રાઘવજી રોડ, ગોવાલિયા ટેન્ક, ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઇ-૪૦૦૦૨૬. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૭-૯-૨૨ બપોરે ૩.૪૫ વાગે, ભાભા નં.૧માં છેજી.
સિકંદરાબાદ
નોશીર જી. જાલનાવાલા (ઉં.વ. ૯૨) તા. છઠ્ઠી સપ્ટેમ્બરે ગુજરી ગયા હતા. તે નવશાના હસબન્ડ. વેનાઝ, ખોજેસ્તેહ, નાહીદના ફાધર. એકતા, તહેરેહ, શિરીના, દિન્યાર, જોર્ડનના ગ્રૅન્ડ ફાધર. ચાર્લી અને ઝેન્ડરના ગ્રૅટ ગ્રૅન્ડ ફાધર.

Google search engine