પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

હોશંગ રૂસ્તમ નેકુ તે મરહુમો રોદાબેહ રૂસ્તમ નેકુના દીકરા. તે ખોરશેદ હોશંગ નેકુના ખાવીંદ. તે હોરમઝદીયાર, હનોઝ તથા પઉરૂશમ્પના બાવાજી. તે મહાફરીન પઉરૂશસ્પ નેકુના સસરાજી. તે નરગીશ નોશીર માદન તથા ફરશોશત્ર રૂસ્તમ નેકુના ભાઈ. તે ઝારા, વઝીશન તથા નોયાનના બપાવાજી. તે મરહુમો પીરોજા તથા મેહેરજી વાડીયાના જમાઈ (ઉં.વ. ૮૦) એચ ૧૧, નવરોઝ બાગ, ડૉ. એસ. એસ. રાવ રોડ, ઓપ ગણેશ ગલ્લી, લાલબાગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૨. ઉઠમણાની ક્રિયા: ૧૨-૯-૨૨એ બપોરના ૩.૪૫ વાગે, વાડીયા બંગલીમાં છે જી. (ડુંગરવાડી-મુંબઈ)
રોદા સાવક મરચન્ટ તે મરહુમો પીરોજ અને નવરોજી નસરવાનજી કરનજીયાના દીકરી. તે સાવક જહાંગીર મરચન્ટના ધણિયાની. તે હોસી, કમલ અને હુતોકશી મીનુ પંથકીના માતાજી. તે નવાજ અને મીનુના સાસુજી. તે રૂસી નવરોજી કરનજીયાર, ખોરશેદ હોશંગ મોબેદજી અને અરનાવાજ નરીમન ભગવાગરના બહેન. તે સામ, સાયરસ મરચન્ટ. તે જેહાન ફેરસી દીવેચા અને શીરોય કેરસી દીવેચાના ગ્રેન્ડ મધર. (ઉં. વ. ૮૪) રે.ઠે. બી-૩/૩૦૪, હાય લેન્ડ ગારડન્સ, ધોકાલી, થાણે (વેસ્ટ), મુંબઇ-૪૦૦૬૦૯.
શાહનુર નામદરીયન ગોદરેજ તે મરહુમ ગોદરેજ તથા નરગીશ નામદરીયનના દીકરા. તે શાહઝાદ, શાહવીર, શાહ દોખ દીપક મુદાકવીના ભાઇ. તે દીયાને અને દારાયસના મામા. તે હેમાવંદ, દીનાઝ ને ઝેબાના કઝીન. તે હોમાઇ બહેરામ નામદરીયનના દેરના દીકરો. (ઉં. વ. ૪૨). રે. ઠે. સોનાલાલ બિલ્ડિંગ, ૨-બી, ૨જે માળે, ગ્રાન્ટ રોડ, મુંબઇ-૪૦૦ ૦૦૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧૧-૯-૨૨ના બપોરે ૩.૪૫ વાગે બાતલીવાલા અગિયારીમાં છેજી.
નીલુફર અદી સાગર તે દોલી તથા મરહુમ અદી બેહરામ સાગરના દીકરા. તે નીના બોમી દીનશાહ ને યાસ્મીન સાવક કાપડીયાના બહેન. (ઉં. વ. ૪૫) રે. ઠે. કોલાબા ચેમ્બર્સ, ફલેટ નં-૯, ત્રીજે માળે, વુડહાઉસ રોડ, કોલાબા પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૫.
આદીલ નરીમાન મિસ્ત્રી ને નરીમન અને ખોરશેદ મિસ્ત્રીના દીકરા. તે દીલનાવાજ આદીલ મિસ્ત્રીના ધણી. તે ફિરોજના બાવાજી. તે બેરોસના સસરાજી. તે સરોશ અને રતન મિસ્ત્રીના ભાઇ. તે પરીનાઝ અને જહાનના બપાવાજી. તે મેેહેર ફરહાદ દનગુરેના કઝીન. (ઉં.વ. ૮૧) રે. ઠે. ૪૩, જામાસજી એપાર્ટમેન્ટ, ૩૨, સ્લેટર રોડ, ગ્રાન્ડ રોડ, મુંબઇ-૪૦૦ ૦૦૭.
ફરામર્ઝ (ફૂલી) ફીરોઝ શાહ બેંગાલી તે મરહુમો ગુલબાનુ તથા ફીરોઝ શાહ લીમજીભાઇ બેંગાલીના દીકરા. તે બેપસી ફરામર્ઝ બેંગાલીના ખાવીંદ. નવાઝ શાહરૂખ કાટપિરિયા, ખુરશીદ બહેરામ હવેવાલા ને પૌરૂશાસ્પ ફરામર્ઝ બંગાલીના બાવાજી. તે દારા સાવકશા હ દોરડી, બેરામ ફરામરોઝ હવેવાલા ને શાહરૂખ ફરોખ કાટપિરિયા, હુફરાઝ પૌરૂશાસ્પ બેંગાલીના સસરાજી. તે મેહઝબીન દારા દોરડી, ફરઝાન પૌરૂશાસ્પ બંગાલીના ગ્રેન્ડ ફાધર. તે મરહુમો નરગેશ બાનુ તથા દાદાભાઇ ધનજી શાહ પટેલના જમાઇ. (ઉં.વ.૯૧) રે. ઠે. ૩/૫, બારીયા બિલ્ડિંગ, ગામડયા કોલોની, તાડદેવ, ગ્રાન્ટ રોડ, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૭. ઉઠમણાંની ક્રિયા: બપોરનું ઉઠમણું નથી પણ પાછલી રાતનું ચારમ તા. ૧૧-૯-૨૨ના સવારે ૪-૪૫ કલાકે બેનેટ-૬ બંગલીમાં થશેજી.
ધન સોરાબજી ગગરાટ (ઉં. વ. ૮૯) તા. ૧૦-૯-૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે ફ્રેનીના હસબન્ડ. મરહુમ ફ્રેની અને મરહુમ સોરાબજીના દીકરા. સાયરસ, ટીનાઝ, મરહુમ ફરીદાના ફાધર. બિનૈફર, ઝુબીનના જમાઇ. મહેરુના ભાઇ ઉઠમણું તા. ૧૧-૯-૨૨ બપોરે ૩.૪૦ વાગે.

 

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.