પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ
નોશીર માનેકશા એલાવીયા તે મરહુમો સારવાર તથા માનેકશા નાદીરશા એલાવ્યાના દીકરા. તે રોશન નોશીર એલાવીયાના ખાવીંદ. તે જેસ્મીન નેવીલ મેવાવાલા ને સીરાઝ કેફેગર પાત્રાવાલાના બાવાજી. તે નેવીલ કોવાવાલા ને કેફેગર પાત્રાવાલાના સસરા. શ્રીરોઝ અને ચેરાગ મેવાવાલા ને વીરાફ ને સનાયા પાત્રાવાલાના ગ્રેન્ડ ફાધર. તે મરહુમો જાલ ને ઝરીનના ભાઇ. (ઉં. વ. ૮૨) રે. ઠે. ડી / ૬૧૨, ૬ઠ્ઠે માળે, મનઝુ મહલ, ૩૫ પાલી હીલ, બાંદ્રા (વે.) મુંબઇ-૪૦૦૦૫૦. ઉઠમણાંની ક્રિયા: ૪-૯-૨૨એ બપોરના ૩.૪૫ વાગે, ટાટા અગિયારીમાં છેજી. (બાંદ્રા-મુંબઇ).

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.