પારસી મરણ

હીલ્લા હોમી દુબાશ તે મરહુમો એ. પેસ્તનજી તથા ઓ. હોમાય પંથકીના દીકરી. તે મરહુમ હોમી જહાંગીરજી દુબાશનાં ધણિયાની. તે ગુલશન હોમી દુબાશનાં માતાજી. તે એ. બહાદુરશાહ, મક્કી તથા મરહુમો, દોલી, એ. યઝદી તથા જરૂના બહેન. તે એ. ખુશરૂ, જીમી તથા શરોશના ફુઇજી. (ઉં.વ. ૯૧) રે. ઠે. ૬૦૫ કરીમ મંઝીલ, ૨જે માળે, એસ. એસ. રોડ, કાલબાદેવી, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૨. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૭-૮-૨૨ના રોેજે બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, બનાજી લીમજી અગિયારી, ફોર્ટમાં થશેજી.
રૂસ્તમ જાલ પટેલ તે મરહુમો જાલુ અને ડો. જાલ મનચેહેરશા પટેલના દીકરા. તે નરગીસના ખાવીંદ. તે રૂજબેના બાવાજી. તે મરહુમો કેકોબાદ અને વીલુ વીસ્પી કીકાના ભાઇ. તે મરહુમો બાનુ (ગાય) અને કૈખુશરૂ મેરવાનજી ભરૂચાના જમાઇ. (ઉં. વ. ૭૮) રે. ઠે. ૨૦૨, શ્રી વીલા, ૬ઠ્ઠે માળે, ૧૭, વાડીયા ગલી. તારદેવ, મુંબઇ-૪૦૦૦૩૪.

Google search engine