પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

એરવદ રોહીન્ટન ફરામરોઝ પાવરી તે મરહુમો મની તથા એરવદ ફરામરોઝ રૂસ્તમજી પાવરીના દીકરા. તે હીરા રોહીન્ટન પાવરીના ખાવીંદ. તે કેશમીર રોહીન્ટન પાવરી, બુરઝીન રોહીન્ટન પાવરી ને શહરેઝાડ રોહીન્ટન પાવરીના બાવાજી. તે પરવીન ફીરદોશ દારૂવાલાના ભાઇ. તે મરહુમો હોમાય તથા મીનુ નવરોજી ભરૂચાના જમાઇ. તે ફીરદોશ એરચ દારૂવાલાના બનેવી. (ઉં. વ. ૬૨) રે.ઠે. ૮૭, શીરીન મંઝીલ, ચંદનવાડી, ક્રોસલેન, મરીન લાઇન, મુંબઇ-૪૦૦૦૦૨. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૨૧-૮-૨૨ના બપોરે ૩.૪૫ પી. એમ. ડુંગરવાડી ઉપરની વાડીયા બંગલીમાં છે.
પેરીન પરવીઝ ફરામરઝી (ઉં. વ. ૮૮) તા. ૧૯-૮-૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે મરહુમ પરવીઝના વાઇફ. મરહુમ બાનુ અને મરહુમ મહિયરના દીકરી. રશના, રુકશાનના મધર. આનંદ, આદિલના સાસુ. સાના, સરોશ, સ્ટેશાના ગ્રેન્ડ મધર. ઉઠમણું: તા. ૨૧-૮-૨૨ બપોરે ૩.૪૦ વાગ્યે.
અબાન સોલી પટેલ (ઉં. વ. ૭૫) તા. ૧૮-૮-૨૨એ ગુજરી ગયા છે. તે મરહુમ સોલીના વાઇફ. મરહુમ રોશન અને મરહુમ શાપુરજીના દીકરી. શિરીન, ફરઝીનના મધર. ખોરશેદ, ગુલશન, મરહુમ જીજુના બહેન. મરહુમ રતી, મરહુમ નાદિરશાના ઇન-લો. ઉઠમણું: તા. ૨૦-૮-૨૨ બપોરે ૩.૪૦ વાગ્યે.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.