પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

સીલ્લુ એરચ ટમ્પાલ તે મરહુમો નાજામાય તથા બરજોરજી સોરાબજી દલાલના દીકરી. તે મરહુમ એરચ અરદેસર ટમ્પાલના વિધવા. તે મરહુમો નેવીલ એરચ ટમ્પાલના માતાજી. તે જરુ, ફરદુન શ્રોફ, માનેક બરજોરજી દલાલ, ઓસ્તી દોલી રૂસ્મત ધાલા, દાદી બરજોરજી દલાલ, એમી બરજોરજી દલાલ, ખોરશેદ દારા હારદા, હોમી બરજોરજી દલાલ તથા સોલી બરજોરજી દલાલના બહેન. (ઉં. વ. ૭૬) ઠે. નવજીવન સોસાયટી, બિલ્ડીંગ નં. ૯, ૭મે માળે, ફલેટ નં. ૪૦, ડો. ડી. બી. માર્ગ, મુંબઈ સેન્ટ્રલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૮. ઉઠમણાની ક્રિયા ૩૧-૭-૨૦૨૨ના બપોરે ૩-૪૫ પીએમ ડુંગરવાડી ઉપરની ભાભા નં. ૧માં છે.
બચુ મેહલી મુસ તે મરહુમો મની તથા મેહલી મુસના દીકરી. તે બખતાવર, દીલનવાઝ, હોશીદાર, રોડા, બોમી તથા ફરામના કઝીન. તે ફરઝીન, પરસીયસ, હોરમઝદ, આદીલ, બુરઝીન બીનાઈફર તથા મેહેરનોશના આંટી. (ઉં. વ. ૬૬) ઠે. ૨૯૬ પાલખીવાલા બિલ્ડીંગ, શહીદ ભગતસિંગ રોડ, ફોર્ટ, મુંબઈ જી. પી. ઓ., મુંબઈ-૪૦૦૦૦૧.
પરવેઝ એરચ ડી. તે મરહુમ આલુ પરવેઝી ડીના ખાવીંદ. તે માણેકશા તથા હોરમઝદ પરવેઝ ડીના બાવાજી. તે પરીનાઝ માણેકશા ડી તથા અરનાઝ હોરમઝદ ડીના સસરાજી. તે મરહુમો પીરોજા તથા એરચશા નાદીરશા દોતીવાલાના દીકરા. તે પાશમીન મ. ડી, કયહાન હ. ડી. તથા જયશાદ હ. ડીના બપાવાજી. તે મરહુમો નરગીશ તથા શાવકશા પુનાવાલાના જમાઈ. તે બોમી એ. દોતીવાલા તથા મરહુમ અરદેશીર એ. દોતીવાલાના ભાઈ. (ઉં. વ. ૮૩) ઠે. જી-૨૪, નવરોઝ બાગ, ડો. એસ. એસ. રાઉ રોડ, લાલ બાગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૧૨. ઉઠમણાની ક્રિયા તા. ૧-૮-૨૦૨૨ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે એમ. જે. વાડયા અગીયારી, લાલબાગમાં થશેજી.
કાર્લ જહાંગીર પટેલ તે જહાંગીર તથા મરહુમ ઝીનોબીયા જ. પટેલના દીકરા. તે મોનીકા પટેલના ખાવીંદ. તે કરઝાન કાર્લ પટેલ તથા નેવીલ કાર્લ પટેલના બાવાજી. તે શોભા તથા મરહુમ ચંડ્રાસ ભગતના જમાઈ. (ઉં. વ. ૫૨) ઠે. ૩૧- હીલ ક્રેસ્ત પેડર રોડ, કમબાલા હીલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૨૬. ઉઠમણાની ક્રિયા: તા. ૧-૮-૨૦૨૨ના રોજ બપોરે ૩-૪૦ કલાકે સેઠના અગીયારી, તારદેવમાં થશેજી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.