પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

પરવીન ફલી શ્રોફ તે જરૂ તથા મરહુમ ફલી સાવક શ્રોફના દીકરી. તે એરવદ નેવીલ નોશીર નરીમાનની ધણીયાણી. તે મર્ઝબાન ફલી શ્રોફના બહેન. તે મરહુમો સીલ્લુ તથા નોશીર દારબશાહ નરીમાનના વહુ. (ઉં. વ. ૫૨) ઠે. જી-૨, ખુશરૂબાગ, ભોંયતળીયે, એસ. બી. એસ. રોડ, કોલાબા કોઝવે, કોલાબા, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૯.
ઝહીર બરજોર જીનવાલા તે મરહુમો ડાયના બરજોર જીનવાલાના દીકરા. તે ગુલનાર ઝહીર જીનવાલાના ખાવીંદ. તે નીલુફર, ડાયના, તનાઝ તથા ફરઝીનનાં માતાજી. તે ઝરસીસ, રીશાદ, ફરહાદ તથા કારલનાં સાસુજી. (ઉં. વ. ૮૨) ઠે. સ્કાયલાર્ક, ૫૦૭/ બી ન્યુ કાન્તવાડી રોડ, બાંદ્રા (વે.). મુંબઈ-૪૦૦૦૫૦. ઉઠમણાની ક્રિયા: ૨૯/૦૭/૨૨એ બપોરના ૦૩-૪૫ વાગે, તાતા અગિયારીમાં છેજી. (બાંદ્રા) (મુંબઈ).

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.