મીડિયા નિયામક નિયમોમાં પહેલી વાર ડિજિટલ મીડિયા સામેલ!

ભારતમાં મીડિયાના રજિસ્ટ્રેશન માટેના નવા કાયદામાં પહેલી વાર ડિજિટલ મીડિયાને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, જે પહેલા ક્યારેય કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ રેગ્યુલેશનનો ભાગ રહ્યો નથી. આ બિલને જો મંજૂરી મળી તો ડિજિટલ ન્યૂઝ સાઈટ્સ જો નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે તો કાર્યવાહી થઈ શકે છે, જેમાં રજિસ્ટ્રેશન રદ કરવા અથવા દંડ ફટકારવા જેવી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. […]

Continue Reading