ખારદાંડા સ્મશાનભૂમિ તાત્પૂરતા સમય માટે રહેશે બંધ.

મુંબઈ મહાનગરપાલિકા સંચાલિત એચ-પશ્ર્ચિમ વોર્ડમાં આવેલી ખારદાંડા સ્મશાનભૂમિનું સમારકામ હાથ ધરવામાં આવવાનું છે. તેથી આ સ્મશાનભૂમિ બુધવાર, ૧૦ ઑગસ્ટ, ૨૦૨૨થી તાત્પૂરતા સમય માટે બંધ રહેશે. મુંબઈ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જુદા જુદા ઠેકાણે પારંપારિક સ્મશાનભૂમિ સહિત વિદ્યુત અને ગૅસ પર આધારરિત સ્મશાનભૂમિ ચલાવવામાં આવે છે. તેમાંથી એક રહેલી ખારદંડાની સ્મશાનભૂમિમાં ૧૦ ઑગસ્ટથી સમારકામ કરવામાં આવવાના છે. તેથી […]

Continue Reading