આ ચાર ચીજોને ચાણક્ય પણ માને છે અતિમહત્ત્વપૂર્ણ! તમે પણ લઈ લે જો નોંધ, થઈ જશે જીવનનો બેડો પાર 

ચાણક્ય નીતિમાં એક શ્લોકના માધ્યમથી ચાર ચીજોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, જેને સંસારમાં સર્વોપરિ માનવામાં આવે છે. નાન્નોદકસમં દાનં ન તિથિર્દ્વાદશી સમા, ન ગાયત્ર્યાઃ પરો મન્ત્રો ન માતુર્દ્રૈવતં પરમ્ં.

Continue Reading