લો બોલો!!!!!!! રસ્તાની વચ્ચોવચ ઊગી નીકળ્યું ઝાડ

મુંબઈના મોટાભાગના રસ્તા પર આવેલી ગટરો પર લોખંડના વિશાળ ઢાંકળા ઢાંકવામાં આવતા હોય છે. જો આ મેનહોલના ઢાંકણા ખુલ્લા હોય તો રસ્તા પર ચાલનારો કોઈ પણ વ્યક્તિ તેમાં પડી જવાની શક્યતા છે. હાલમાં જ મલાડ (વેસ્ટ)ના મઢ આઈલેન્ડમાં માસ્ટરવાડી વિસ્તારમાં રસ્તા પર રહેલા મેનહોલનું ઢાંકણું ગાયબ થઈ ગયું હતું. રાતના સમયે રસ્તા ચાલનારાઓે જોખમ હોવાને […]

Continue Reading