Homeટોપ ન્યૂઝવિશ્વનું સૌપ્રથમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ડેટાપ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવા દુબઇના શેખ હમદનબીનએહમદઅલમક્તુમએ CTEXમાં રોકાણ કરવાની...

વિશ્વનું સૌપ્રથમ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ડેટાપ્લેટફોર્મ લોન્ચ કરવા દુબઇના શેખ હમદનબીનએહમદઅલમક્તુમએ CTEXમાં રોકાણ કરવાની ખાતરી આપી

તારીખઃદુબઇનીપ્રાયવેટઓફિસનામાનનીયશેખહમદનબીનએહમદઅલમક્તુમએબ્લોકચેઇનટેકનોલોજીનેપ્રોત્સાહનઆપવાઅનેવિશ્વનાસૌપ્રથમબ્લોકચેઇનઆધારિતડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડડેટામેનેજમેન્ટપ્લેટફોર્મલોન્ચકરવામાટેક્રિપ્ટોટેક્સ (CTEX) ટોકનસાથેભાગીદારીકરીછે.

CTEXએઉભરતાબજારોનોલાભઉઠાવવાઅનેવિશ્વનીઅન્યતકોનેઝડપીલેવામાટેમાનનીયશેખહમદનબીનએહમદઅલમક્તુમદ્વારાસ્થાપવામંઆવેલીપ્રાયવેટઓફિસપાસેથીરોકાણનીબાંયધરીપ્રાપ્તકરીલીધીછે.

અદ્યતનક્રિપ્ટોગ્રાફીકટેકનોલોજીનોઉપયોગકરતા, CRYPTO TEXએએવાટ્રેડિંગપ્લેટફોર્મનીરચનાકરીછેજ્યાંબાયર્સઅનેસેલર્સ (ખરીદનારઅનેવેચનાર) શાંતિથીવ્યવહારોકરીશકેછે. ડિજીટલઆર્બિટ્રેજસિસ્ટમનીશક્યતાઓપરાંતઆએસેટપ્લેટફોર્મઅનેકઝડપીઅનેઅત્યંતસ્વીકાર્યપ્લેટફોર્મ્સમાંનુંએકછે.

તમામકંપનીનાકર્મચારીઓનીવ્યક્તિગતઅનેવ્યવસાયિકએસેટ્સનેએકબ્લોકચેઇનઇકોસિસ્ટમમાંએકીકૃતકરવાનોઅંતિમધ્યેયછે. તેકંપનીનેવધુપારદર્શક, કાર્યક્ષમઅનેવિશ્વાસપાત્રબનાવેછે. CRYPTO TEX વપરાશકર્તા-લક્ષી, સુરક્ષિતઅનેકાર્યક્ષમબ્લોકચેન-આધારિતક્રિપ્ટોસોલ્યુશન્સઓફરકરેછે.

“ક્રિપ્ટોટેક્સેબ્લોકચેઇનસીટેક્સસ્કેનલોન્ચકર્યુંછે, જેડિસેન્ટ્રલાઇઝ્ડઅનેસેન્ટ્રલાઇઝ્ડ (વિકેન્દ્રિતઅનેકેન્દ્રીયકૃત) ઉકેલોવચ્ચેનાઆંતર-જોડાણનેધીમેધીમેઅમલમાંમૂકીનેઆર્થિકઅનેટેકનોલોજીકલચિંતાઓનેઉકેલેછે,” એમCTEXનાપ્રવક્તાએજણાવ્યુંહતું. “Ctexસ્કેનસોલ્યુશનખર્ચ-અસરકારકઅનેસમજવામાટેસરળછે, અનેતેજોખમોનેટાળીનેડિજિટલએસેટમાલિકોનાવિશાળઅનેવિસ્તરતાપૂલનાલક્ષ્યાંકિતનિષ્ક્રિયલાભઉપાર્જનનેપહોંચીવળવાસક્ષમછે.” દરેકવ્યક્તિ, આર્થિકઅથવાટેકનોલોજીકલપૃષ્ઠભૂમિનેધ્યાનમાંલીધાવિના, ડિજિટલએસેટમાર્કેટનીભાવિપેઢીમાંભાગલઈશકેછે.”

Ctexસ્કેનઇનોવેશનસૌથીસુરક્ષિત, માપીશકાયતેવાઅનેખર્ચ-અસરકારકબ્લોકચેઇનઅનેક્રિપ્ટોપ્રોજેક્ટ્સનોઉપયોગકરીનેએકઅનન્યઇકોસિસ્ટમનાનિર્માણમાંથીપ્રાપ્તથાયછે. Ctex Scan એબ્લોકચેનછેજેવ્યવહારનીગતિઅનેસિક્યોરિટી, તેમજનોંધપાત્રસ્કેલેબિલીટીબંનેઆપીનેબ્લોકચેઇનકોન્ડ્રમનેઉકેલીશકેછે.

વધુવિગતોમાટે:

 

તમેwww.ctextoken.ioપરઅમારીમુલાકાતલઈશકોછોઅથવાઅમને[email protected]પરઇમેઇલકરીશકોછો

RELATED ARTICLES

Most Popular