પારસી મરણ

મરણ નોંધ

પારસી મરણ

ગુલચેર સોરાબજી પટેલ તે મરહુમો પીરોજબઈ રતનશાહ સીગનપોરીયાના દીકરી. તે મરહુમ સોરાબજી બરજોરજી પટેલના ધનયાની. તે હોમાય અને સનોબર તથા મરહુમ કેટીના માતાજી. તે ગુલશન કેટી પટેલ, ફીરદોશ એરચશાહ જનરલ તથા કેરસાસ્પ અદી પટવાના સાસુજી. તે ફીલી તથા મરહુમો સોલી, તેહમુલ, પેરીન, રૂસી, નરગીશ અને મેહરૂનાં બહેન. (ઉં. વ. ૮૪) ઠે. ૪૦, ૨જે માલે, બ્લોક-૪, નપુ ખરેઘાત કોલોની, એમ. એસ. પાટકર રોડ, બાબુલનાથ ટેમ્પલ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૭. ઉઠમણાની ક્રિયા: તા. ૧-૭-૨૦૨૨ના રોજે બપોરે ૩-૪૦ કલાકે, વાચ્છા ગાંધી અગિયારી.
હોમી ફીરોઝ વાડીયા તે મરહુમો ફ્રેની ફીરોઝ વાડીયાનાં દીકરા. તે ગુલ કેકી વાડીયા તથા મરહુમ બેહરોઝ સામ વાડીયાનાં ભાભી. તે કેકી ફીરોઝ વાડીયા અને સામ ફીરોઝ વાડીયા તથા મરહુમ દારા ફીરોઝ વાડીયાનાં ભાઇ. તે અરઝાન તથા મેહરનાઝ વાડીયા અને પૈઉરૂ, લીલી અને મેહરવાન વાડીયાનાં કાકાજી. તે શોવીર પરવેઝ ઇરાનીના અંકલ. (ઉં. વ. ૮૨) રે. ઠે. બ્લોક આર / રૂમ નં. ૧૭, ન્યુ આવા બાગ, એસ. ટી. ડેપોની સામે, નવસારી, -ગુજરાત-૩૯૬૪૪૫. ઉઠમણાંની ક્રિયા: તા. ૧-૭-૨૨ના રોજે બપોરે ૩.૪૦ કલાકે, બાટલીવાળા અગિયારી, તારદેવમાં થશેજી.

પ્રતિશાદ આપો

તમારું ઇમેઇલ સરનામું પ્રકાશિત કરવામાં આવશે નહીં.