ગણપતિ વિસર્જન: માટે ઘાટકોપરના આચાર્ય અત્રે ઉદ્યાન ખાતે કૃત્રિમ તળાવ ઊભું કરવામાં આવી રહ્યું છે.

Google search engine