પારસી મરણ

એરચ ખોદામુરાદ ઈરાનઝમીની તે મરહુમ શહેસ્તાબાનુ ઈ. ઈરાનઝમીનીના ખાવિંદ. તે અનોશ ઈ. ઈરાનઝમીની, કૈનુશ ઈ. ઈરાનઝમીની તથા રૂઝબેહ ઈ. ઈરાનઝમીનીના બાવાજી. તે મરહુમો ગુલેસ્તાન તથા ખોદામુરાદ ઈરાનઝમીનીના દીકરા. તે નીકીતા અ. ઈરાનઝમીની તથા મનજુલા ઈરાનઝમીનીના સસરાજી. તે અનાહીતા અ. ઈરાનઝમીની, શીફા ઈરાનઝમીની તથા યોહાન ઈરાનઝમીનીના બપાવાજી. તે ઈરાન ઈરાનઝમીની તથા મરહુમ બેહરામ ક. ઈરાનઝમીનીના ભાઈ […]

Continue Reading