શુક્રવાર, સપ્ટેમ્બર 30, 2022

Contact Us

Head Office

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD.
Red House, S. A. Brelvi Road, Horniman Circle, Fort,
Mumbai – 400 001.
Email : samachar.bombay@gmail.com
Phone : 091-22-2204 5531 / 2287 4490 / 2285 1744

Branches

Ahmedabad

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD. – Ahmedabad
6/C, Suryapath, Opp. White House, Panchvati 1st Lane,
Panchvati, Ahmedabad – 380 006

Phone : (079) 2643 0744 / 2642 1783 – 84
Fax : (079) 2642 1386

Baroda

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD. – Baroda
31, Megh Dhanush, Gotri Road, Transpek Circle,
Race Course, Baroda – 390 015
Phone : (0265) 233 6644 / 233 6444
Fax : (0265) 233 5993

 

Bangaluru

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD. – Bangaluru
S-809 Manipal Centre, South Block,
47 Dickenson Road, Bangaluru – 560 042.
Phone : (080) 2558 6048 / 2558 9432
Fax : (080) 2558 6048

 

New Delhi

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD. – New Delhi
3/6-7, INS Building, Rafi Marg,
New Delhi – 110 001.
Phone : (011) 2371 5401 Extn. : 249 / 2332 6760 – 62
Fax : (011) 2332 6773

 

Chat Now