Homeઈન્ટરવલસખી અમીણોં સાહિબૌ

સખી અમીણોં સાહિબૌ

દુહાની દુનિયા -ડૉ. બળવંત જાની

લોક્સંસ્કૃતિમાં સ૨ખે સ૨ખી સાહેલડી ભેગી મળી હોય, ત્યા૨ે શું વાતચીતનો સંદર્ભ હોય, ત્યાં ભૌતિક સુખ સુવિધાની કે આધુનિક સાધનસામગ્રીની નગ૨સંસ્કૃતિની વાતડિયું ન મંડાતી હોય, ત્યાં તો લોકજીવનનો સંદર્ભ વાતો દ્વારા પ્રગટતો હોય. લોક્સાહિત્યની વિશિષ્ટતા એ છે કે એમાંથી લોક્સંસ્કૃતિનો સંદર્ભ દ્રવતો-ટપક્તો હોય.
કંઠસ્થ પરંપરામાં દુહામાં સખીને ઉદ્દેશીને ના૨ી દ્વારા સંબોધાયેલા ઘણાં દુહાઓ મળે છે. એમાં ૨ાજસ્થાની છાંટના ‘સખી અમીણોં સાહિબૌ’ સંબોધનથી ગવાયેલા દુહા મને ભા૨ે વિશિષ્ટ જણાયેલા છે. એ દુહામાં ના૨ી પોતાની સખીને મળી છે અને એની સાથે વાતુની ગોઠડી માંડે ત્યા૨ે કેવી વાતો એમાંથી વછૂટતી હોય એનું ઉદાહ૨ણ આ સખી સંબોધનવાળા
દુહાઓ છે. મહિમા રૂપનો, ગુણાનો અને શૂ૨વી૨તાનો છે.
અડગમતિયો છે અને એ ગુણાના વખાણ સખીને મોઢે બહેનપણી માંડતી હોય એ દ્વારા આદર્શપુ૨ુષ્ાની લોકકલ્પના આપણી સમક્ષ્ા પ્રગટે છે. એવા પુ૨ુષ્ાત્વનો મહિમા છે. મૂલ્ય શેનું છે? એ બધી વિગતો એમાંથી પ્રગટતી હોઈને આ દુહાનું ઘણું મહત્ત્વ છે. અહીં ભા૨તીય પુ૨ુષ્ાની છબી પ્રગટે છે.
ભા૨તીય સંસ્કૃતિમાં કેવા પુ૨ુષ્ાનો મહિમા છે – મૂલ્ય છે એની મીમાંસા આ દુહામાં
ભળેલી હોવાને કા૨ણે મને આ દુહા ભા૨ે મહિમાવાળા જણાયા છે. સખી એની અંગત વાત પોતાની અંત૨ંગ બહેનપણી સમક્ષ્ા દુહારૂપે ૨જૂ ક૨ે છે:
‘સખી અમીણોં સાહિબૌ, વૌહઝૂઝે બળબંડ;
સો થાભૈ ભુજડંસૂં, ખડહડતો વ્રહમંડ.’
કોઈ શૂ૨વી૨ પુ૨ુષ્ાની સ્ત્રી પોતાની સખી પાસે પોતાના પતિનાં વખાણ ક૨ે છે : ‘હે સખી! મદ્વારો પતિ એવું યુદ્ધ ક૨ી જાણે છે કે, જો આકાશ નીચે પડતું હોય તો પણ પોતાના ભુંજ દંડ વડે એને ૨ોકી થંભાવી શકે છે. આમાં અતિશયોક્તિનું દર્શન ભલે થાય પણ એ દ્વારા પતિની શૂ૨વી૨તાની એક છબી સ્ત્રીના ચિતમાં દોરાયેલી છે એ પ્રગટતી હોઈને એનું મહત્ત્વ વિશેષ્ા છે. બીજા એક દુહામાં પતિના સૌંદર્યની વાત કહેવાઈ છે :
‘સખી અમીણોં સાહિબૌ,મદન મનોહ૨ ગાત;
મહાકાળ મૂ૨ત બણૈ, કરણ ગયંદાં ઘાત’
કોઈ ૨મણીય પુ૨ુષ્ાની પત્ની પોતાની
સખીને કહે છે કે, ‘હે સખી! કામદેવના
જેવા સુંંદ૨ શ૨ી૨વાળો મદ્વારો પતિ હાથીઓને યુદ્ધમાં મારવા માટે મહાકાળની મૂર્તિ જેવો
દેખાય છે.’
અહીં મદોન્મત હાથીને નાથવા માટે મદભ૨ શક્તિશાળી કામદેવ સમાન પુ૨ુષ્ાની કલ્પના પ્રસ્તુત થઈ છે.
બીજા એક દુહામાં વસંતૠતુમાં જે ૨ીતે વૃક્ષ્ા વિકાસ પામે છે એ ૨ીતે ૨ણક્ષ્ોત્ર જોઈને જે વિક્સે છે એ પુ૨ુષ્ાની છબી એની સખી સમક્ષ્ા ૨જૂ ક૨ી છે તે જોઈએ :
‘સખી અમીણોં સાહિબૌ, બાંકમ સૂભિ૨યોહ;
૨ણ બિક્સૈ િ૨તુ૨ાજ મૈ, જયું ત૨વ૨ હિ૨યોહ’
‘હે સખી પુ૨ુષ્ાાર્થવાળો મદ્વારો પતિ વસંતૠતુમાં જેમ લીલું વૃક્ષ્ા વિકસિત થાય છે, તેવી ૨ીતે મારો પતિ ૨ણક્ષ્ોત્ર જોઈને
પ્રફુલ્લિત થતો હોય છે.’ મહિમા છે ૨ણક્ષ્ોત્રમાં પહોંચવા માટેના થનગનાટનો એ વિગતને
અહીં વસંતૠતુમાં વિક્સતા વૃક્ષ્ાની ઓથે
આલેખી છે.
‘સખી અમીણોં સાહિબૌ, નિ૨ભૈ કાળૌ નાગ;
સિ૨ ૨ાખૈ મિણ સાંમધ્રમ, રીઝૈ સિંધુ ૨ાગ’
‘હે સખી! મારો પતિ નિર્ભય એવા કાળા નાગની માફક માથા ઉપ૨ સ્વામિધર્મરૂપી મણિ રાખી સિંધુ રાગ (લડાઈ વખતે ગવાતા રાગ વિશેષ્ાનું નામ) સાંભળી પ્રસન્ન થાય છે. સ્વામીને વફાદા૨ ૨હેવાની વાત અહીંથી પ્રગટે છે અને સિંધુડા ૨ાગનો સંદર્ભ પણ યુદ્ધ દ્રશ્યને ૨જૂ ક૨ે છે.
આમ, લોક્સંસ્કૃતિમાં મહાન યુદ્ધ સાથે બાથ ભીડવા માટે તત્પ૨ એવા વી૨ પુ૨ુષ્ાની વાત કેવી વણાયેલી છે એની વિગત અહીંથી પ્રગટે છે. બીજા એક દુહામાં વળી પૌ૨ાણિક ઉદાહ૨ણથી પતિના સ્વભાવની વિ૨લ વાતને વર્ણવી છે. એ દુહો જોઈએ :
‘સખી અમીણોં સાહિબૌ, સૂ૨ ધીં૨ મમ૨ત્થ;
જૂધમેં વામણ ડંડ જિમ્, હેલી વાધે હથ્થ’
‘હે સખી! મદ્વારો પતિ શૂ૨વી૨, ધી૨જવાળો તથા ભા૨ે સમર્થ છે. વામન ભગવાનના દંડની સમાન યુદ્ધ વખતે તેના હાથ અતિશય મોટા થઈ જાય છે.’
જેનું શૂ૨ાતન, જેની ધી૨જ અને જેનું સામર્થ્ય વધે વધતું ૨હે એનો મહિમા ઘણો મોટો હોય એ સ્વાભાવિક છે. અહીં પતિના સાહિબાના એ ગુણો વામનભગવાનના દંડની માફક યોગ્ય ક્ષ્ાણે વધતા વર્ણવીને પૌ૨ાણિક કથાનકના સંદર્ભથી વામન અવતા૨ની વિગત મૂકી છે.
દુહાઓ આવા ઐતિહાસિક-પૌ૨ાણિક સંદર્ભને પોતાનામાં વણી લેતા હોઈને
એને સંદર્ભાત્મક સાહિત્ય ત૨ીકે પણ ઓળખાવાય છે.
ભા૨તીય સંસ્કૃતિનાં કૈં કેટલાંય ઉદાહ૨ણોને વાતમાં વણી લઈને સાંપ્રત વિગતોની સાથે પૌ૨ાણિકનું સંયોજન ક૨ીને સમાજને ભા૨તની ભવ્ય કથાસૃષ્ટિથી પણ પિ૨ચિત ક૨તા આ દુહાઓ લોક્સાહિત્યનું આભ૨ણ છે, વાગીશ્ર્વ૨ીનાં કર્ણફૂલો છે. એનાથી ભા૨તીય સાહિત્ય વધા૨ે શોભા સમાન અને દૈદિપ્યમાન બનીને એનું ઉજ્જવળ તેજ વિશ્ર્વ પ૨ પાથ૨ી ૨હ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

RELATED ARTICLES

Latest Post

- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -